ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Brandenburg Kantoormeubelverhuur, gevestigd te Rotterdam

 

I           ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: definities

1.1    Onder “Brandenburg” wordt in deze voorwaarden verstaan: Brandenburg Kantoormeubelverhuur, gevestigd  te Rotterdam.

1.2    Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst met Brandenburg heeft gesloten of daartoe met Brandenburg in onderhandeling is.

1.3    Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Brandenburg en opdrachtgever.

Artikel 2: algemeen

2.1    Alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, overeenkomsten e.d. van Brandenburg geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2    Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter)op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op het internet.

2.3    Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

2.4    De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5    Indien (een deel van) de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,  dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de opdrachtbevestiging of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn.

2.6    Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van e-mail of enig ander communicatiemiddel tussen Brandenburg en opdrachtgever, dan wel tussen Brandenburg en derden, voorzover deze betrekking hebben op de relatie tussen Brandenburg en opdrachtgever, is Brandenburg niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Brandenburg.

2.7    Indien Brandenburg in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Brandenburg het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 : aanbiedingen

3.1    Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en voorcalculaties van Brandenburg zijn geheel vrijblijvend, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan.

3.2    Alle bij een aanbieding verstrekte inlichtingen en/of specificaties inzake hoeveelheden, maten, gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor Brandenburg slechts bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: overeenkomsten

4.1    Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Brandenburg een opdracht van opdrachtgever schriftelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging, dan wel op het moment dat Brandenburg een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Brandenburg slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

4.3    Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of (tussen)personen van Brandenburg binden Brandenburg niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Brandenburg zijn bevestigd.

4.4    De opdrachtbevestiging van Brandenburg wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij terstond schriftelijk anders wordt aangegeven.

4.5    Indien Brandenburg met twee of meer personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens Brandenburg voortvloeien.

4.6    Brandenburg behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4.7    Opdrachtgever dient de in de opdrachtbevestiging vermelde noodzakelijke middelen ter uitvoering van de overeenkomst aan Brandenburg beschikbaar te stellen. Indien opdrachtgever hiermee nalatig is, en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, wordt de duur van deze vertraging als normale werktijd aan opdrachtgever in rekening gebracht. Brandenburg is in dit geval gerechtigd de duur van de overeenkomst te verlengen met de duur van de vertraging.

Artikel 5: intellectuele en industriële eigendom

5.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Brandenburg alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot tekeningen, modellen, documentatie, berekeningen, uitvindingen, werkwijzen en dergelijke.

5.2    De in lid 1 genoemde zaken blijven eigendom van Brandenburg en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Brandenburg te retourneren.

5.3    In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van EUR 500,– voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Brandenburg geldend kan maken. 

Artikel 6: prijzen

6.1    De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Brandenburg behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop zij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, aan opdrachtgever door te berekenen.

6.2    Kosten van aanvullingen en wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.3    De prijzen en tarieven zijn exclusief  BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele reiskosten, verzendkosten en alle andere in verband met de overeenkomst door Brandenburg te maken kosten (met uitzondering van de afdracht van sociale zekerheidspremies ten behoeve van de werknemers van Brandenburg) zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4    Kortingen en provisies worden niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: betaling

7.1    Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betaling netto contant. Ingeval een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2    Brandenburg kan bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, een aanbetaling verlangen.

7.3    Opdrachtgever zal betalingen niet opschorten of verrekenen.

7.4    Alle betalingen geschieden op een door Brandenburg aan te wijzen bank- of girorekening.

7.5    Betalingen zullen worden gedaan in de valuta waarin de prijzen door Brandenburg zijn uitgedrukt. Tenzij anders is vermeld, is dat in euro’s.

7.6    Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt opdrachtgever mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

7.7    Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien Brandenburg gegronde redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Brandenburg direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.

7.8    Gedurende de periode van haar verzuim is opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1 % per maand, gedeelte van een maand voor een volle gerekend, verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De in het bezit van Brandenburg zijnde kopie van de factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en dag, waarop de renterekening begint.

7.9    Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (exclusief BTW) belopen ten minste:

– 15 %  over de eerste                            EUR   2.950,–

– 10 %  over het meerdere tot                EUR   5.900,–

–   8 %  over het meerdere tot                EUR 14.750,–

–   5 %  over het meerdere tot                EUR 59.000,–

–   3 %  over het meerdere boven          EUR 59.000,–

van de openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 115,–, alles exclusief BTW.

7.10  Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft opdrachtgever de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.11  Brandenburg kan steeds, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van opdrachtgever verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen. Opdrachtgever verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

Artikel 8: beëindiging en opschorting

8.1    Brandenburg heeft het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

8.2    Brandenburg is gerechtigd de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten – zulks naar keuze van Brandenburg – indien aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, indien op opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, indien opdrachtgever overlijdt, indien opdrachtgever nalatig is in het verschaffen van gegevens/documenten aan Brandenburg, en indien opdrachtgever met enige betaling in verzuim is.

8.3    Indien de overeenkomst door Brandenburg op een in artikel 8.1 genoemde grond wordt ontbonden, zal opdrachtgever aan Brandenburg 25 % van de nog niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en de winstderving. Bovendien zal opdrachtgever alle andere kosten, door Brandenburg gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Brandenburg geleden schade vergoeden.

8.4    Voorzover Brandenburg de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden op een in artikel 8.1 genoemde grond, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud

9.1    Brandenburg behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Brandenburg in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor rekening en voor risico van opdrachtgever werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van Brandenburg geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Brandenburg tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van haar verplichtingen jegens Brandenburg. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Brandenburg bevinden, behoudt Brandenburg zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die Brandenburg dan uit welken hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.

9.2    Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Brandenburg te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Brandenburg op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Brandenburg te kennen geeft dit te wensen, door opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Brandenburg tegen opdrachtgever. Indien opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Brandenburg tekortschiet of Brandenburg goede grond geeft te vrezen dat zij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Brandenburg gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

9.3    Het is opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is opdrachtgever verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel. Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandenburg. Opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Brandenburg de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen opdrachtgever.

Artikel 10: retentierecht en pandrecht

10.1  Brandenburg is, tot het moment dat opdrachtgever al haar betalingsverplichtingen jegens haar integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekening en risico van opdrachtgever zaken, documenten en gelden terug te houden.

10.2  Alle zaken, documenten en gelden die Brandenburg uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.

10.3  Brandenburg kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

10.4  Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.

Artikel 11: (lever)termijnen en risico

11.1  De door Brandenburg opgegeven (lever)termijnen gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze (lever)termijnen geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting van haar verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst.

11.2  De door Brandenburg verkochte c.q. verhuurde zaken worden (af)geleverd vanaf het kantoor en/of het magazijn en/of de opslagplaats waarin deze zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Het risico gaat over op opdrachtgever zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van opdrachtgever zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor opdrachtgever.

11.3  Het recht op levering en de andere rechten die voor opdrachtgever uit een overeenkomst voortvloeien, zijn niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Brandenburg.

11.4  Opdrachtgever is verplicht om de gekochte c.q. gehuurde zaken binnen 24 uur nadat deze te zijner beschikking zijn gesteld, af te nemen.

Na het verstrijken van deze termijn heeft Brandenburg, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, het recht de overeenkomst te annuleren, in welk geval opdrachtgever zich verplicht om Brandenburg 25 % van de overeengekomen koop- respectievelijk huurprijs te betalen als vergoeding voor de gemaakte kosten en de winstderving. Opdrachtgever is bovendien gehouden alle overige kosten van Brandenburg, gemaakt ter voorbereiding van de levering, alsmede alle overige door Brandenburg geleden schade te vergoeden.

11.5  Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken geldt voor leveringen “op zicht”:

–  dat partijen geacht worden een perfecte en onvoorwaardelijke koopovereenkomst gesloten te hebben, als de wederpartij het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst terugstuurt;

–  dat de transportkosten van de (terug)zending voor rekening van opdrachtgever zijn;

–  dat het risico, met inbegrip van het transportrisico, voor opdrachtgever is als in artikel lid 2 omschreven.

Artikel 12: garantie

12.1. Voorzover Brandenburg zaken levert die door derden worden geproduceerd, geldt dat Brandenburg voorzover op deze zaken een fabrieksgarantie rust, opdrachtgever behulpzaam zal zijn bij het geldend maken van haar rechten onder de garantie. Brandenburg neemt slechts zelfstandig een garantieverplichting op zich, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever kan aan een garantie geen enkel recht ontlenen, indien zij niet tijdig aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13: klachten

13.1  Klachten over de geleverde roerende zaken dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van deze klachten, binnen tien dagen nadat Brandenburg de betreffende roerende zaken heeft geleverd, schriftelijk bij Brandenburg te worden ingediend.

13.2  Brandenburg is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien opdrachtgever aan al haar contractuele verplichtingen jegens Brandenburg heeft voldaan. Opdrachtgever zal haar verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door haar ingediende klacht.

13.3  Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn, zal Brandenburg, na overleg met opdrachtgever, de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever is slechts mogelijk met medewerking van Brandenburg.

13.4  Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn, maar het opnieuw leveren van een prestatie binnen redelijke termijn niet mogelijk is, zal Brandenburg slechts de (aan)betaling voor de te leveren prestatie aan opdrachtgever terugbetalen. Voor schade die voor opdrachtgever of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herleveren van een prestatie niet mogelijk is, is Brandenburg slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14: aansprakelijkheid

14.1  Behoudens opzet of grove schuld van Brandenburg zelf of van haar leidinggevende ondergeschikten is elke aansprakelijkheid van Brandenburg voor door opdrachtgever of derden geleden schade uitgesloten.

14.2  Brandenburg is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en zaken.

14.3  Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, en behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van Brandenburg beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met een maximum van het bedrag van de netto factuurwaarde van de prestatie/leverantie die de vordering van opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de genoemde factuurwaarde gesteld op het totaal van de netto vergoedingen die bedongen zijn voor de periode van een jaar.

14.4  Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is Brandenburg voor producten/zaken die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Brandenburg.

14.5  In geen geval is Brandenburg aansprakelijk in de volgende situaties:

–  indien opdrachtgever de schade niet uiterlijk veertien dagen nadat zij deze heeft geconstateerd, heeft gemeld aan Brandenburg;

–  indien de schade is veroorzaakt doordat  opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan Brandenburg;

–  indien de schade is veroorzaakt doordat opdrachtgever onbevoegdelijk, onvakkundig of onjuist gebruik heeft gemaakt van de door haar gekochte/gehuurde zaken.

14.6  Brandenburg bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 15: vrijwaring

15.1  Opdrachtgever dient Brandenburg volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Brandenburg zou kunnen rusten met betrekking tot door Brandenburg geleverde zaken of verrichte diensten.

15.2  Opdrachtgever dient Brandenburg eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die Brandenburg onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16: overmacht

16.1  Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet (meer) van Brandenburg kan worden verlangd.

16.2  Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van (de leveranciers van) Brandenburg, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. -gegevens, transportmoeilijkheden, epidemieën, brand, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen, bedrijfsstoringen bij Brandenburg c.q. bij haar leveranciers, stormschade en/of andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie (“toerekenbare niet-nakoming”) door de leveranciers van Brandenburg, waardoor Brandenburg haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

16.3  Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Brandenburg de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. Opdrachtgever kan dat ook, nadat Brandenburg 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht is Brandenburg geen schadevergoeding verschuldigd.

16.4  Brandenburg kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

16.5  Brandenburg kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 17: toepasselijk recht en geschillen

17.1  Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage.

17.2  De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

17.3  Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de burgerlijke rechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.

17.4  In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet dit door de klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker.

 

II VERHUUR ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk “verhuur algemeen” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, aanvullend van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur die Brandenburg sluit.

Artikel 18: waarborgsom

18.1  Opdrachtgever is op verzoek van Brandenburg verplicht een waarborgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van al haar verplichtingen jegens Brandenburg uit hoofde van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet betaald worden bij het sluiten van de overeenkomst. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan opdrachtgever worden teruggegeven, nadat gebleken is dat deze al haar verplichtingen is nagekomen. Brandenburg is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de wederpartij te vergoeden.

Artikel 19: risico

19.1  Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor opdrachtgever; Brandenburg zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

19.2  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt, aan het verhuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

Artikel 20: mededelingsplicht

20.1  Opdrachtgever is gehouden Brandenburg onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar in eigendom toebehorende zaken of op aan haar verhuurde zaken, voorts van (de aanvrage van) haar faillissement, haar (aanvrage van) surséance van betaling c.q. ondercuratelestelling, de (voorgenomen) liquidatie van haar bedrijf en het (beoogde) akkoord met haar schuldeisers, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld en ongevraagd inzage te geven in de met Brandenburg gesloten huurovereenkomst.

Artikel 21: verboden

21.1  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandenburg is het opdrachtgever verboden

–  veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen;

–  de gehuurde zaken onder te verhuren, uit te lenen of onder welk beding ook aan derden te overhandigen of in gebruik af te staan;

–  de gehuurde zaken buiten Nederland te brengen.

Artikel 22: reparaties

22.1  Wanneer herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient opdrachtgever daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Brandenburg. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het verrichten van reparaties; Brandenburg voert de werkzaamheden zelf uit of laat deze voor haar rekening door derden uitvoeren.

22.2  Indien reparaties noodzakelijk zijn tengevolge van niet-vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.

22.3  Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking van het gebruik van de gehuurde zaken en kan hieraan geen recht op ontbinding van de overeenkomst ontlenen.

Artikel 23: teruggave

23.1  Opdrachtgever, die het gehuurde in goede staat heeft ontvangen, dient het gehuurde in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer aan Brandenburg terug te geven. Terugname door Brandenburg betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

23.2  Zodra de huurperiode beëindigd is, is opdrachtgever van rechtswege en zonder enige sommatie verplicht de gehuurde zaken terug te bezorgen bij Brandenburg. Vanaf het hier bedoelde ogenblik is Brandenburg gerechtigd het gehuurde terug te (laten) halen, zonder rechterlijke tussenkomst, waar het zich ook moge bevinden. Alle kosten, verbonden aan bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen etc., komen volledig ten laste van opdrachtgever.

23.3  Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd die ten minste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, onverminderd het recht van Brandenburg om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Op zoek naar een thuiswerkplek?  
KLIK HIER